İşe iade davası açsam dava ne kadar sürede sonuçlanır?

8 yıldan beri çalıştığım işyerinde 25.2.2012 tarihinde iş akdime son verildi. İşe iade davası açsam dava ne kadar sürede sonuçlanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde işçi işe iade davası açabilecektir. Aynı kanunun 20. maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilecektir. Açılan bu dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılacak, mahkemece verilen kararın taraflarca temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verecektir. Ancak, mahkemelerin iş yoğunluğu nedeniyle, kanunda öngörülen yukarıdaki sürelerde davaların sonuçlanması mümkün görülmemektedir. Kanundaki sürelerin aşılmasından sonra verilen kararlar da geçerlidir. İşçi, işe iade davasını ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer işçilik alacaklarına ilişkin dava ile birlikte açamaz. Çünkü, işe iade davaları seri muhakeme, diğer alacak davaları ise sözlü muhakeme usulüne tabidir. Ayrıca, iki davanın birlikte açılması durumunda Yargıtayın kısa sürede karar vermesi de zorlaşacaktır. Yukarıda sözü edilen 20. maddeye göre, iş mahkemelerinin yükünü azaltmak maksadıyla, işçi ile işverenin anlaşması durumunda, uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme de götürülebilecektir.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir