İbranamenin geçerlilik şartları nelerdir

Yeni Borçlar Kanunu’na göre ibranamenin geçerlilik şartları nelerdir?

Bilindiği gibi ibraname, işçinin işten ayrılırken, işverenden bütün alacaklarını aldığına, başka bir alacağının kalmadığına dair imzaladığı bir belgedir. İş Kanununda ve eski Borçlar Kanununda bu konuda bir düzenlemeye yer verilmediğinden, kanunlardaki bu boşluk yargıtay kararları ile düzenlenmeye çalışılmıştır. Ancak, İş Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, genel kanun niteliğindeki Borçlar Kanunundaki hükümler uygulanacağından, 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanununun 420. maddesi ile ibraname hakkında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu maddeye göre, işçinin imzaladığı ibranamenin geçerli olabilmesi için, ibranamenin yazılı
olması, ibra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin noksansız ve banka aracılığıyla yapılması
şarttır. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmünde olacaktır. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. Yargıtay kararlarına göre, hizmet akdi devam ederken imzalanan ibra sözleşmeleri geçersiz olduğu gibi, Borçlar Kanunundaki bu hükümlere göre, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir ay geçmeden önce düzenlenen ve maddede sayılan diğer unsurları ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibraname de kesin olarak hükümsüz olacaktır. İbranamenin geçersizliğinin ne gibi sonuçlar doğuracağı kanunda belirtilmediğinden, bir ay sonra düzenlenecek olan ibraname işçi ve işveren arasında bazı sorunların çıkmasına sebep olabilecektir.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir