Bahşişlerin vergilendirilmesi

Müşteriler tarafından, servis bedeli olarak fatura bedellerine yazılmak veya bahşiş kutusuna bırakılmak suretiyle ödenen bahşişler işverenden alınan ücretin bir parçası olarak değerlendirileceğinden, firma tarafından bu şekilde toplanan bahşişlerin personele dağıtılması aşamasında gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2008 Tarihli özelgesi aşağıdaki gibidir.

…Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün …. vergi numarasında kayıtlı mükellefi ….Turizm. Tic. A.Ş. tarafından Müdüriyetimize verilen ….01.2008 tarihli dilekçe incelenmiş olup, Müdüriyetimizi ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” hükmü yer almıştır.
Öte yandan, 3 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ekinde yer alan, 2 no.lu Cetvelin VI. sırasında, büyük otel, gazino, lokanta ve kulüplerde çalışanlardan, bu gibi yerlerden ücret almayarak müessesece müşterilerden servis ücreti ve garsoniye gibi namlarla alınan paralar, kısmen veya tamamen kendilerine bırakılan şef ve garson olanların ücretlerinin götürü ücret, (29.07.1998 tarihinden itibaren diğer ücret) kapsamında vergilendirilecekleri, 8 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise, 3 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde diğer ücretli olarak vergilendirilmeleri hükme bağlanan çalışanların garsoniye adı altında aldıkları bedellerin yanı sıra çalıştıkları müesseseden ücrette aldıkları durumda vergilerinin, her iki istihkakın toplamı üzerinden tevkif suretiyle alınacağı açıklamalarına yer verilmiş, 94 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen açıklamanın geçerliliğini koruduğu belirtilmiştir.
Diğer taraftan, aynı Kanun’un 94. maddesinde tevkifat yapmak zorunda olanlar sayılmış olup, aynı maddenin birinci fıkrasının1. numaralı bendinde de; ” Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104. maddelere göre” gelir vergisi tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, müşteriler tarafından, servis bedeli olarak fatura bedellerine yazılmak veya bahşiş kutusuna bırakılmak suretiyle ödenen bahşişler işverenden alınan ücretin bir parçası olarak değerlendirileceğinden, firma tarafından bu şekilde toplanan bahşişlerin personele dağıtılması aşamasında gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ile söz konusu dilekçede sorulan hususlardan Müdüriyetinizi ilgilendiren konularında cevaplandırılarak görüşümüz ile birlikte mükellefe bilgi verilmesini arz ederim.
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2008 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-61: sayılı Özelgesi )

Hasan YALÇIN
YMM

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir